Chuỗi sự kiện cập nhật 10 tháng 5

Đăng nhập nhận quà

Thời Gian:

  • 10/05 - 16/05

Server : 

  • S1 > S87

Nội Dung:

Trong thời gian hoạt động, đăng nhập vào game sẽ nhận được những phần quà mỗi ngày


Ngày Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
1 Vàng x300 Tu Phong Linh Phù x2 Hồn Ngọc x2000 Đào Tiên x10
2 EXP Thú Đơn - Nhỏ x10 Tu Phong Linh Phù x2 Vân Cẩm x5 Cổ Vũ Lệnh X50
3 Vàng x500 Tu Phong Linh Phù x3 Hồn Ngọc x3000 Tiên Tửu x10
4 EXP Thú Đơn - Nhỏ x20 Tu Phong Linh Phù x3 Vân Cẩm x5 Tiên Bối x50
5 Vàng x700 Tu Phong Linh Phù x5 Hồn Ngọc x3000 Hình Nhân x10
6 Luyện Bảo Phù x5 Tu Phong Linh Phù x5 Vân Cẩm x10 Vòng Bảo Vệ 8 Giờ
7 Vàng x1000 Tu Phong Linh Phù x10 Hồn Ngọc x5000 Túi Phù Ấn Lv7