Chuỗi Sự Kiện Cho Máy Chủ Mới

Đăng Nhập Nhận Quà

Đăng Nhập Nhận Quà


  • Trong 7 ngày đầu mở server, mỗi ngày đăng nhập nhận quà Thần Tướng + Pháp Bảo.
  • Là những Thần Tướng quen thuộc trong Phong Thần tương trợ người chơi dễ dàng khám phá thế giới Phong Thần.
Ngày Item 1 SL Item 2 SL Item 3 SL Item 4 SL
1 Lý Tịnh 1 Mảnh Lý Tịnh 165 Linh Lung Tháp 1 Đào Vương Mẫu 5
2 Kim Tra 1 Mảnh Kim Tra 165 Ngô Câu 1 Dao Trì Tiên Tửu 10
3 Mộc Tra 1 Mảnh Mộc Tra 165 Độn Long Trụ 1 Đào Vương Mẫu 5
4 Thái Ất Chân Nhân 1 Mảnh Thái Ất 75 Thần Hỏa Tráo 1 Dao Trì Tiên Tửu 10
5 Na Tra 1 Mảnh Na Tra 75 Vòng Càn Khôn 1 Đào Vương Mẫu 5
6 Thân Công Báo 1 Mảnh Thân Công Báo 75 Lục Tiên Kiếm 1 Dao Trì Tiên Tửu 10
7 Túi Chọn SSR 1 Mảnh Khương Tử Nha 75 Hạnh Hoàng Kỳ 1 Đào Vương Mẫu 10

Áp dụng cho S41 trở về sau.