Chuỗi Sự Kiện Cho Máy Chủ Mới

Khiêu Chiến Ải

Khiêu Chiến Ải


  • Ngày 5~7 từ ngày mở server, khiêu chiến Ải đủ số lần nhận thưởng
Yêu cầu Số lần Quà
Item 1 SL 1 Item 2 SL 2
Khiêu Chiến Ải 10 Cổ Vũ Lệnh 10 Bạc 100000
Khiêu Chiến Ải 20 Tiên Bối 10 Bạc 100000
Khiêu Chiến Ải 30 Bánh Thập Cẩm 20 Bạc 100000
Khiêu Chiến Ải 40 Ngự Thần Phù 3 Bạc 100000
Khiêu Chiến Ải 50 Bánh Thập Cẩm 30 Bạc 100000


Áp dụng cho S41 trở về sau.