Chuỗi Sự Kiện Cho Máy Chủ Mới

Khiêu Chiến Tu Tiên Lộ

Khiêu Chiến Tu Tiên Lộ


  • Trong 4 ngày đầu mở server, khiêu chiến Tu Tiên Lộ đủ số lần nhận thưởng
Yêu cầu Số lần Quà
Item 1 SL 1 Item 2 SL 2
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 1 Bánh Thập Cẩm 10 Bạc 100000
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 2 Ngự Thần Phù 2 Bạc 100000
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 3 Bánh Thập Cẩm 20 Bạc 100000
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 4 Ngự Thần Phù 3 Bạc 100000
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 5 Bánh Thập Cẩm 20 Bạc 100000


Áp dụng cho S41 trở về sau.