Chuỗi Sự Kiện Cho Máy Chủ Mới

Nhiệm Vụ Năng Động

Nhiệm Vụ Năng Động


  • Ngày 5~7 từ ngày mở server, hoàn thành nhiệm vụ nhận quà.
Nhiệm vụ Năng Động
Tiêu 500 Thể Lực 10
Thắng 10 lần Đấu Tiên Đài 10
Tăng sao Pháp Bảo 10 lần 10
Mừng Thọ 3 lần 10
Tham gia Phó Bản nhóm 30 lần 10
Tiêu phí 500 Vàng 10
Nạp 160 Vàng 10
Lưu ý: Mỗi ngày tạo mới

Vòng Năng Động 1
  Item SL Năng Động Yêu Cầu
1 Bạc 500000 10
2 Vàng 200 15
3 Vân Mẫu 2000 10
4 Hồn Ngọc 1500 10
5 Bùa Trân Thú 10 15
6 Trận Đồ Linh 50000 10

Kích hoạt đủ 6 ô  
Túi Phù Ấn Lv4 10


Vòng Năng Động 2
  Item SL Năng Động Yêu Cầu
1 Bạc 500000 15
2 Vàng 200 20
3 Vân Mẫu 2000 20
4 Hồn Ngọc 1500 15
5 Bùa Trân Thú 10 20
6 Vinh Dự 2000 15

Kích hoạt đủ 6 ô  
Túi Thần Tướng SSR 1


Vòng Năng Động 3
  Item SL Năng Động Yêu Cầu
1 Bạc 500000 15
2 Vàng 200 20
3 Vân Mẫu 2000 20
4 Hồn Ngọc 1500 15
5 Bùa Trân Thú 20 20
6 Tinh Phách Pháp Bảo 3600 15

Kích hoạt đủ 6 ô  
Túi Pháp Bảo Vàng 1


Áp dụng cho S41 trở về sau.