Chuỗi Sự Kiện Cho Máy Chủ Mới

Tích Lũy Nạp

Tích Lũy Nạp


  • Trong 7 ngày đầu mở server, nạp tích lũy vàng đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn.
  • Nạp lần đầu nhận quà ưu đãi Túi Chọn Tứ Đại Thần Tướng Phong Thần: Lục Áp Tiên Nhân, Khương Tử Nha, Thân Công Báo và Đắc Kỷ.
  • Nạp thấp hoàn trả cao, 50k nhận ngay Trang Sức Cam siêu hiếm giúp tăng nhiều thuộc tính, dễ dàng vượt ải.
  • Tự do lựa chọn 1 trong 3 bộ thời trang siêu ngầu cho chủ tướng: Phượng Hoàng, Tiệc Hè và Ảo Thuật.
Mốc Nạp
Vàng
Quà
Item 1 SL 1 Item 2 SL 2 Item 3 SL 3 Item 4 SL 4
160 Túi Chọn SSR 1 Tam Thanh Phù 1 Hồn Ngọc 1000 Túi Vạn Tiên Phách 20
400 Minh Phượng Bích 1 Tam Thanh Phù 1 Hồn Ngọc 2000 100 Phiếu Thời Trang 2
800 Item Chọn Mảnh SSR mới 10 Túi Pháp Bảo Vàng 2 Hồn Ngọc 4000 100 Phiếu Thời Trang 3
1600 Item Chọn Mảnh SSR mới 20 Túi Pháp Bảo Vàng 2 Hồn Ngọc 5000 100 Phiếu Thời Trang 4
3200 Item Chọn Mảnh SSR mới 30 Túi Pháp Bảo Vàng 2 Hồn Ngọc 7000 100 Phiếu Thời Trang 5
4000 Item Chọn Mảnh SSR mới 40 Quà Thiên Tứ Pháp Bảo 2 Hồn Ngọc 8000 100 Phiếu Thời Trang 6
8000 Item Chọn Mảnh SSR mới 50 Quà Thiên Tứ Pháp Bảo 2 Hồn Ngọc 9000 Túi Phù Ấn Lv8 1
16000 Item Chọn Mảnh SSR mới 70 Quà Thiên Tứ Pháp Bảo 2 Hồn Ngọc 10000 Thần Thú <Ngọc Kỳ Lân> 1

Áp dụng cho S41 trở về sau.