Chuỗi sự kiện tuần 07.06 đến 14.06

Tích luỹ nạp sever mới

Thời Gian:

  • 07/06 - 14/06

Server : 

  • Cụm sever mới

Nội Dung:

Trong thời gian hoạt động, tham gia Tích Luỹ Nạp sẽ nhận được nhiều phần thưởng:

Mốc Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
400 Ngọc Hoàng Xích Phù x10 Tam Thanh phù Túi Phù Ấn Lv7 300 Phiếu Thời Trang
800 Ngọc Hoàng Xích Phù x10 Tam Thanh phù Túi Phù Ấn Lv7 500 Phiếu Thời Trang
1600 Ngọc Hoàng Xích Phù x20 Tam Thanh phù x2 Túi Phù Ấn Lv8 700 Phiếu Thời Trang
4000 Ngọc Hoàng Xích Phù x40 Tam Thanh phù x5 Túi Phù Ấn Lv8 1500 Phiếu Thời Trang
8000 Ngọc Hoàng Xích Phù x60 Tam Thanh phù x6 Túi Phù Ấn Lv9 Skin tướng Ngọc Hoàng Đại Đế
16000 Ngọc Hoàng Xích Phù x100 Túi Chọn Luyện Khí x150 Túi Phù Ấn Lv10 Hộp Tiên Lữ
24000 Ngọc Hoàng Xích Phù x150 Túi Chọn Luyện Khí x175 Túi Phù Ấn Lv10 Thánh Tượng
36000 Ngọc Hoàng Xích Phù x200 Túi Chọn Luyện Khí x200 Túi Phù Ấn Lv10 x2 Niên Thú