Event mừng lễ Quốc Tế Thiếu Nhi tuần 31.05 ~ 06.06

Đăng nhập nhận quà

Thời Gian:

  • 31/05 - 06/06

Server : 

  • S1 > S91

Nội Dung:

Trong thời gian hoạt động, đăng nhập vào game sẽ nhận được những phần quà mỗi ngày:

Ngày Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
1 Vàng x300 Tu Phong Linh Phù x2 Hồn Ngọc x2000 Đào Tiên x10
2 Mảnh Tây Vương Mẫu x10 Tu Phong Linh Phù x2 Vân Cẩm x5 Cổ Vũ Lệnh x50
3 Vàng x500 Tu Phong Linh Phù x3 Hồn Ngọc x3000 Tiên Tửu x10
4 Mảnh Tây Vương Mẫu x20 Tu Phong Linh Phù x3 Vân Cẩm x5 Tiên Bối  x50
5 Vàng x700 Tu Phong Linh Phù x5 Hồn Ngọc x3000 Hình Nhân x10
6 Mảnh Tây Vương Mẫu x30 Tu Phong Linh Phù x5 Vân Cẩm x10 Vòng Bảo Vệ 8 Giờ
7 Hộp Tiên Lữ (Thời hạn) Tu Phong Linh Phù x10 Hồn Ngọc x5000 Túi Phù Ấn Lv7