Sự kiện mừng mở server 21 ngày

Cửa Hàng Giới Hạn

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày Cửa Hàng sẽ mở bán những vật phẩm với giá giảm ưu đãi.
NgàyVật phẩmGiá giảmGiá gốc
1 Bạc*1.000.000 20 200
2 Túi Pháp Bảo Vàng*1 1.000 3.000
3 Hồn Ngọc*6.000 1.000 4.000
4 Ma Tinh*9.000 1.500 3.000
5 Trận Đồ Linh*300.000 1.500 3.000
6 Túi Phù Ấn Lv5 3.000 4.860
7 Vân Mẫu*20.000 3.000 5.000