Sự kiện mừng mở server 21 ngày

Đăng Nhập Nhận Quà

  • Thời gian: 21 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tiên Hữu đăng nhập trò chơi sẽ được nhận thưởng.
NgàyPhần thưởng
Vật phẩmSố lượng
1 Vàng 200
Cổ Vũ Lệnh 2
Vé Càn Quét 10
Ngự Linh Phù 5
2 Vàng 200
Hồn Ngọc 500
Vé Càn Quét 10
Ngự Linh Phù 5
3 Vàng 300
Hồn Ngọc 500
Vé Càn Quét 10
Ngự Linh Phù 5
4 Vàng 500
Hồn Ngọc 500
Vé Càn Quét 10
Ngự Linh Phù 5
5 Vàng 500
Hồn Ngọc 500
Vé Càn Quét 10
Ngự Linh Phù 5
6 Vàng 800
Hồn Ngọc 500
Vé Càn Quét 10
Ngự Linh Phù 5
7

Chọn 1 trong 3:

Phổ Hiền Chân Nhân, Viên Hồng, Đặng Thiền Ngọc

8 Vàng 200
Tinh Hoa Pháp Bảo 500
Hồn Ngọc 500
Ngự Thần Phù 1
9 Vàng 200
Tinh Hoa Pháp Bảo 500
Hồn Ngọc 500
Ngự Thần Phù 1
10 Vàng 300
Tinh Hoa Pháp Bảo 500
Hồn Ngọc 500
Ngự Thần Phù 1
11 Vàng 500
Tinh Hoa Pháp Bảo 500
Hồn Ngọc 500
Ngự Thần Phù 2
12 Vàng 500
Tinh Hoa Pháp Bảo 1.000
Hồn Ngọc 500
Ngự Thần Phù 2
13 Vàng 800
Tinh Hoa Pháp Bảo 1.000
Hồn Ngọc 500
Ngự Thần Phù 3
14

Chọn 1 trong 3:

Nam Cực Tiên Ông, Ô Vân Tiên, Hoàng Phi Hổ

15 Vàng 200
Tinh Hoa Pháp Bảo 500
Hồn Ngọc 1.000
Ngự Thần Phù 1
16 Vàng 200
Tinh Hoa Pháp Bảo 500
Hồn Ngọc 1.000
Ngự Thần Phù 1
17 Vàng 300
Tinh Hoa Pháp Bảo 1.000
Hồn Ngọc 1.000
Ngự Thần Phù 1
18 Vàng 500
Tinh Hoa Pháp Bảo 1.000
Hồn Ngọc 1.000
Ngự Thần Phù 2
19 Vàng 500
Tinh Hoa Pháp Bảo 1.500
Hồn Ngọc 1.000
Ngự Thần Phù 2
20 Vàng 800
Tinh Hoa Pháp Bảo 1.500
Hồn Ngọc 1.000
Ngự Thần Phù 3
21

Chọn 1 trong 3:

Dương Tiễn, Vân Tiêu Tiên Tử, Văn Trọng