Sự kiện mừng mở server 21 ngày

Nhiệm Vụ

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành mục tiêu yêu cầu sẽ được nhận thưởng.
NgàyNhómMục tiêuPhần thưởng
Vật phẩmSố lượng
1 Cốt Truyện Vượt ải chương 6 Vàng 50
Mảnh Khương Tử Nha 1
Vượt ải chương 7 Vàng 100
Mảnh Khương Tử Nha 1
Vượt ải chương 8 Vàng 150
Mảnh Khương Tử Nha 1
Vượt ải chương 9 Vàng 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
Vượt ải chương 10 Ngự Thần Phù 1
Mảnh Khương Tử Nha 1
Trang Bị 12 trang bị CH 12 Bồi Nguyên Đơn 100
Mảnh Khương Tử Nha 1
16 trang bị CH 16 Bồi Nguyên Đơn 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
20 trang bị CH 20 Bồi Nguyên Đơn 300
Mảnh Khương Tử Nha 1
24 trang bị CH 25 Bồi Nguyên Đơn 400
Mảnh Khương Tử Nha 1
24 trang bị CH 30 Ngự Thần Phù 1
Mảnh Khương Tử Nha 1
2 1 VS 1 Đạt hạng 1000 Vàng 50
Mảnh Khương Tử Nha 1
Đạt hạng 500 Vàng 100
Mảnh Khương Tử Nha 1
Đạt hạng 100 Vàng 150
Mảnh Khương Tử Nha 1
Đạt hạng 30 Vàng 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
Đạt hạng 10 Ngự Thần Phù 1
Mảnh Khương Tử Nha 1
Thần Tướng 10 Thần Tướng 2 Sao Hồn Ngọc 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
8 Thần Tướng R 2 Sao Hồn Ngọc 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
5 Thần Tướng R 3 Sao Hồn Ngọc 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
3 Thần Tướng SR 3 Sao Hồn Ngọc 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
1 Thần Tướng SSR 3 Sao Ngự Thần Phù 1
Mảnh Khương Tử Nha 1
3 Gia Viên Ước nguyện 10 lần Vàng 50
Mảnh Khương Tử Nha 1
Ước nguyện 20 lần Vàng 100
Mảnh Khương Tử Nha 1
Ước nguyện 30 lần Vàng 150
Mảnh Khương Tử Nha 1
Rung cây 2 lần Vàng 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
Rung cây 3 lần Ngự Thần Phù 1
Mảnh Khương Tử Nha 1
Pháp Bảo 4 Pháp Bảo Tím 2 Sao Ma Tinh 100
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Pháp Bảo Tím 3 Sao Ma Tinh 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Pháp Bảo Tím 4 Sao Ma Tinh 300
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Pháp Bảo Tím 5 Sao Ma Tinh 400
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Pháp Bảo Tím 8 Sao Ngự Thần Phù 1
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Leo Tháp Vượt tháp tầng 50 Vàng 50
Mảnh Khương Tử Nha 1
Vượt tháp tầng 60 Vàng 100
Mảnh Khương Tử Nha 1
Vượt tháp tầng 70 Vàng 150
Mảnh Khương Tử Nha 1
Vượt tháp tầng 75 Vàng 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
Vượt tháp tầng 80 Ngự Thần Phù 1
Mảnh Khương Tử Nha 1
Đột Phá Trang Bị 8 Trang Bị Lam +1 Long Hổ Đơn 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
12 Trang Bị Lam +1 Long Hổ Đơn 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
16 Trang Bị Lam +1 Long Hổ Đơn 300
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Trang Bị Tím Long Hổ Đơn 300
Mảnh Khương Tử Nha 1
8 Trang Bị Tím Ngự Thần Phù 2
Mảnh Khương Tử Nha 1
5 Phó Bản Nhóm Cá nhân vượt Phục Ma Lục tầng 3 Tinh Hoa Pháp Bảo 1.000
Mảnh Khương Tử Nha 1
Cá nhân vượt Phục Ma Lục tầng 4 Tinh Hoa Pháp Bảo 1.500
Mảnh Khương Tử Nha 1
Cá nhân vượt Phục Ma Lục tầng 5 Tinh Hoa Pháp Bảo 2.000
Mảnh Khương Tử Nha 1
Tổ đội vượt 10 lần Phục Ma Lục tầng 5 Tinh Hoa Pháp Bảo 2.500
Mảnh Khương Tử Nha 1
Tổ đội vượt 30 lần Phục Ma Lục tầng 5 Ngự Thần Phù 3
Mảnh Khương Tử Nha 1
Pháp Trận 4 Pháp Trận cấp 6 Trận Đồ Linh 2.000
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Pháp Trận cấp 8 Trận Đồ Linh 3.000
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Pháp Trận cấp 10 Trận Đồ Linh 5.000
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Pháp Trận cấp 11 Trận Đồ Linh 10.000
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Pháp Trận cấp 12 Ngự Thần Phù 3
Mảnh Khương Tử Nha 1
6 Đồ Giám Đồ giám Tướng 1500 điểm Hồn Ngọc 500
Mảnh Khương Tử Nha 1
Đồ giám Tướng 2000 điểm Hồn Ngọc 500
Mảnh Khương Tử Nha 1
Đồ giám Tướng 2500 điểm Hồn Ngọc 1.000
Mảnh Khương Tử Nha 1
Đồ giám Tướng 3000 điểm Hồn Ngọc 1.000
Mảnh Khương Tử Nha 1
Đồ giám Tướng 4000 điểm Ngự Thần Phù 3
Mảnh Khương Tử Nha 1
Phù Ấn Khảm 24 Phù Ấn Lv1 Vàng 50
Mảnh Khương Tử Nha 1
Khảm 24 Phù Ấn Lv2 Vàng 100
Mảnh Khương Tử Nha 1
Khảm 24 Phù Ấn Lv3 Vàng 150
Mảnh Khương Tử Nha 1
Khảm 24 Phù Ấn Lv4 Vàng 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
Khảm 24 Phù Ấn Lv5 Ngự Thần Phù 3
Mảnh Khương Tử Nha 1
7 Lực Chiến Lực Chiến đạt 600.000 Vàng 100
Mảnh Khương Tử Nha 1
Lực Chiến đạt 800.000 Vàng 150
Mảnh Khương Tử Nha 1
Lực Chiến đạt 1.000.000 Vàng 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
Lực Chiến đạt 1.100.000 Vàng 250
Mảnh Khương Tử Nha 1
Lực Chiến đạt 1.200.000 Vàng 300
Mảnh Khương Tử Nha 1
Thức Tỉnh 3 Thần Tướng SR Thức Tỉnh +4 Vàng 100
Mảnh Khương Tử Nha 1
4 Thần Tướng SR Thức Tỉnh +4 Vàng 150
Mảnh Khương Tử Nha 1
5 Thần Tướng SR Thức Tỉnh +4 Vàng 200
Mảnh Khương Tử Nha 1
1 Thần Tướng SR Thức Tỉnh +5 Vàng 250
Mảnh Khương Tử Nha 1
3 Thần Tướng SR Thức Tỉnh +5 Vàng 300
Mảnh Khương Tử Nha 1