Sự kiện mừng mở server 21 ngày

Yêu Hồ Đắc Kỷ

  • Thời gian: 14 ngày kể từ khi tạo nhân vật.
  • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, Tiên Hữu hoàn thành yêu cầu sẽ được nhận phần thưởng tương ứng.
Yêu cầuThưởng
Mua Thẻ Chí Tôn Đát Kỷ*1
Nâng cấp Thẻ Tháng Bạc Đát Kỷ*1
Nâng cấp Thẻ Tháng Vàng Đát Kỷ*2
Đát Kỷ 4 Sao Pháp bảo Thất Kiếp Hồ Lô*1
Triệu Hồi Đắc Kỷ Rút Tướng có tỉ lệ nhận
Cửu Thiên Bí Bảo nhận Đạt tầng Cửu Thiên Bí Bảo nhận thưởng

Giao diện sự kiện