1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER

Tin tức |


【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER

Các chủ nhân ơi, vậy là mình nối lại thương khung có thể ngao du chiến đấu rồiGỘP CỤM

Thời gian dự kiên: thứ 2 ngày 21/10/2019

CỤMSERVER MẸSERVER CONSERVER ĐÃ TỪNG GỘP
Cụm 1 Server S1 S1,S65

S1
(S1,S5,S9,S15)

S65
(S66,S67,S69,S71,
S72,S79,S80,S70
S73,S74,S75,S76,
S77,S78,79,80)

Cụm 2 Server S2 S2,S17,S49

S2
(S2,S6,S11,S13)

S17
(S17,S21,S25,S29)

S49
(S49,S51,S55,S56)

Cụm 2 Server S85 S85,S89,93

S85
(S85,S86,S87,S88)

S89
(S89,S90,S91,S92)

S93
(S93,S94,S95,S96)

Cụm 11 Server S101 S101,S102
S103,S104
 
Cụm 12 Server S105 S105,S106
S107,S108
 
Cụm 13 Server S109 S109,S110
S111,S112
chưa gộp

LIÊN THÔNG

CỤMSERVER MẸSERVER CONSERVER ĐÃ TỪNG GỘP
Cụm 1-2-3-4-5 Server S1 S1,S65 S1(S1,S5,S9,S15) ,
S65(S66,S67,S69,
S71,S72,S79,S80,
S70,S73,S74,S75
,S76,S77,S78,79,80)
Server S2 S2,S17,S49 S2(S2,S6,S11,S13),
S17(S17,S21,S25,S29),
S49(S49,S51,S55,S56)
ServerS33 S33  
Cụm 6-7-8-9 Server S81 S81 S81
(S81,S82,S83,S84)
Server S85 S85,S89,93 S85
(S85,S86,S87,S88),
S89
(S89,S90,S91,S92),
S93
(S93,S94,S95,S96)
Cụm 10-11 Server S97 S97,S98,S99,S100 S97,S98,S99,S100
Server S101 S101,S102,S103,S104  
Cụm 12 Server S105 S105,S106,S107,S108  
Cụm 13 Server S109 S109,S110,S111,S112  


Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu tiên Đài

SERVERITEM 1ITEM 2

Server 1
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 2
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 81
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 97
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 101
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 102
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 103
Đào Vương Mẫu 20

Dao Trì Tiên Tửu 20

Server 104
Đào Vương Mẫu 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 105
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 17
Đào Vương Mẫu x 25

Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 49
Đào Vương Mẫu 25

Dao Trì Tiên Tửu 25


Server 65
Đào Vương Mẫu 25

Dao Trì Tiên Tửu 25


Server 85
Đào Vương Mẫu 25

Dao Trì Tiên Tửu 25

Server 106
Đào Vương Mẫu x 25

Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 89
Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30


Server 107
Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30


Server 93
Đào Vương Mẫu x 35

Dao Trì Tiên Tửu x 35


Server 108
Đào Vương Mẫu x 35

Dao Trì Tiên Tửu x 35

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt