1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER

Tin tức |

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER GỘP CỤM

Thời gian dự kiên: thứ 2 ngày 17/02/2019


CỤM SERVER MẸ SERVER CON SERVER ĐÃ TỪNG GỘP
Cụm 1  S1 S1, S2 S1(S1, S5, S9, S15)
S65(S66, S67, S69, S71
S72,S79,S80,S70,S73
S74,S75,S76,S77,S78
79,80)
S2(S2,S6,S11,S13)
S17(S17,S21,S25,S29)
S49(S49,S51,S55,S56)
Cụm 6-7-10 S81 S81, S97 S81(S81,S82,S83,S84),
S97(S97,S98,S99,S100)
Cụm 8-9-11 S85 S85, S101 S85(S85,S86,S87,S88),
S89(S89,S90,S91,S92),
S93(S93,S94,S95,S96),
S101(s101,s102,s103,s104)
Cụm 12-13-14 S105 S105, S109,
S113
S105(s105,s106,s107,s108),
S109(S109,S110,S111,S112),
S113(S113,S114,S115,S116)

 

LIÊN THÔNG
Thời gian dự kiên: Thứ 2 ngày 17/02/2019


CỤM SERVER MẸ SERVER CON SERVER ĐÃ TỪNG GỘP
Cụm 1-2-3-4-5  S1 S1, S2 S1(S1,S5,S9,S15)
S65(S66,S67,S69
S71,S72,S79,S80,S70
S73,S74,S75,S76,S77
S78,79,80)
S2(S2,S6,S11,S13)
S17(S17,S21,S25,S29)
S49(S49,S51,S55,S56)
S33 S33  
Cụm 6-7-8-9-10-11 S81 S81, S97 S81(S81,S82,S83,S84)
S97(S97,S98,S99,S100)
s85 S85, S101 S85(S85, S86, S87, S88)
S89(S89, S90, S91, S92)
S93(S93, S94, S95, S96)
S101(s101, s102, s103, s104)


Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu tiên Đài

SERVERITEM 1ITEM 2

Server 1
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 2
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 33
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 81
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 101
Đào Vương Mẫu x 25
Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 85
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 97
Đào Vương Mẫu x 25

Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 105
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 109
Đào Vương Mẫu x 25

Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 113
Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt