1900 561 558
( 2000đ/phút )

Nguyên Thủy Thiên Tôn

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Vạn Kiếp Kim Thân [Phép Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công, bản thân 35% nhận trạng thái [Chướng Ngại], miễn dịch sát thương 1 lần, duy trì 1 lượt.

  Thái Hư Tam Thanh [Phép Thuật] Gây cho phe địch sát thương bằng 90%-110% tấn công, 80% giảm 35 điểm nộ khí.

Pháp bảo tướng

Bàn Cổ Phiên

  • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
  • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Bị tấn công thường có 30% làm người tấn công không thể hồi nộ khí.

Duyên phận tướng

  • Lạc Thần

  • Hình Thiên

  • Thân Công Báo

  • Khương Tử Nha

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt